Loading...

Code chèn bài viết liên quan vào wordpress

Code chèn bài viết liên quan vào wordpress
5 (100%) 1 vote

Cách chèn code bài viết liên quan vào wordpress mà không dùng plugin.

Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn chèn code bài viết liên quan. Chỉ cần copy và bỏ vào template, nơi bạn muốn hiển thị:

<?php
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
echo ‘<div class=”relatedcat”>’;
$category = array();
foreach($categories as $individual_category) $category[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
‘category__in’ => $category,
‘post__not_in’ => array(get_the_ID()),
‘posts_per_page’ => 4,
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ):
echo ‘<h3 class=”widget-title title-rate”>BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ</h3><div class=”row”>’;
while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
?>
<div class=”col-lg-3 col-md-3 col-xs-12″><a href=”<?php the_permalink()?>”><?php the_post_thumbnail(‘full’,array(‘class’=>’img-responsive center-block’));?> </a><a class=”title-post” href=”<?php the_permalink() ?>” title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a><div class=”date_views”>
<i class=”fa fa-calendar-minus-o”></i> <?php echo get_the_date(‘d-m-Y’)?> |
<i class=”fa fa-eye”></i> 179
</div></div>
<?php
endwhile;
echo ‘</div>’;
endif; wp_reset_query();
echo ‘</div>’;
}
?>

Có thể bạn quan tâm

Loading...
Bài cũ hơnBà bầu nên và không nên ăn gì khi mang thai 3 tháng đầu?
Bài mới hơnHướng dẫn chèn code thêm tabs trong chi tiết sản phẩm của woocommerce